Meklētājs
0 preces ir pieejamas tagad 0 daudzumā

Lietotāja vienošanās

PREČU PIRKUMA LĪGUMS

Šis Līgums ir noslēgts starp SIA „IT.LV” (reģistrācijas nr. 40103693432, juridiskā adrese Uzvaras bulvāris 5-6, Rīga, LV-1048, Latvija), kas pārdod šajā Līgumā minētās preces, turpmāk tekstā – Pārdevējs, un FIZISKU PERSONU (vai JURIDISKU PERSONU), kura pērk šajā Līgumā minētās Preces (turpmāk tekstā – Pircējs), bez spaidiem, maldības un viltus, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
  1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs apmaksā viņa pasūtītās preces, kuru saraksts, veids un cena tiek noradīti Pārdevēja izrakstītajā rēķinā, kā arī citos šajā Līgumā paredzētos dokumentos.
  2. Šis Līgums ir distances līgums, kas tiek noslēgts elektroniskā veidā Pārdevēja mājas lapā (www.it.lv), turpmāk tekstā – Pārdevēja mājas lapa.
  3. Noslēdzot šo Līgumu, Pircējs apstiprina, ka viņš, iegādājoties Preces Pārdevēja mājas lapā, ir izdarījis savu izvēli un pilnībā realizējis savu gribu, kā arī ir saņēmis no Pārdevēja pilnu informāciju par Precēm, savstarpējās norēķināšanas kārtību, Līguma izpildi un atbildību par Līgumā noteiktu saistību neizpildi. Līdz ar to Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču izvēli, ko ir izdarījis Pircējs.
  4. Noslēdzot šo Līgumu, Pircējs izsaka piekrišanu par sekojošajiem Pārdevēja piedāvāto Preču veidiem:
   F/S“Iepakots rūpnīcā” - Prece atrodas ražotāja oriģinālajā iepakojumā, plēve un kaste nav atvērta. Precei ir ražotāja garantija.
   NEWNelietota prece, pārsvarā ražotāja iepakojumā (manufacturer’s remarketed, renew) vai, ļoti reti, bez ražotāja oriģināla iepakojuma (no izjaukas jaunas sistēmas vai jauna atvērtajā iepakojumā). Precei ir ražotāja garantija.
   REFPārdevējs vai ražotājs ir atjaunojis Preci. Tā ir darba kārtībā (tested), bet tai var būt minimālie vizuālie defekti (skrambas u.c.). Precei var nebūt ražotāja garantijas, bet ir pārdevēja garantija.
  5. Pircējam tiek dota iespēja iegādāties Preces saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti šī Līguma 1.4. punktā.
 2. PASŪTĪJUMU NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA
  1. Preču pasūtījumi tiek noformēti sekojošā kārtībā: izmantojot speciālo formu Pārdevēja mājas lapā, Pircējs izvēlas vajadzīgo Preci, tā stāvokli un daudzumu, kā arī pieprasa Pārdevējam speciālo Preces cenu, ja Pircējs nepiekrīt norādītajai cenai vai ja cena vispār nav norādīta. Saņemot Preces cenu tās pieprasīšanas gadījumā, vai gadījumā ja Pircējs sākotnēji piekrita norādītajai cenai, Pircējs apstiprina savu izvēli, nospiežot noteiktajā vietā Pārdevēja mājas lapas speciālajā formā pogu „Pasūtīt”, vai atsakās no piedāvājuma. Noformējot pasūtījumu pasūtījuma laukā ir jānorada „Apmaksājams pasūtījums”.
  2. Pārdevējs apstiprina no Pircēja saņemtā pasūtījuma saņemšanu, nosūtot uz Pircēja norādīto e-pasta adresi attiecīgu elektronisko vēstuli. No šī brīža Pircējam nav tiesību atteikties no Preču iegādes, izņemot gadījumus, kas ir atrunāti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
  3. Gadījumā, ja Pircēja pasūtījumu nav iespējams izpildīt tāpēc, ka Pārdēvējam nav Preces, kuras ir izvēlējies Pircējs vai kāda cita iemesla dēļ, Pārdevēja speciālists bez kavēšanās sazinās ar Pircēju, lai vienotos par jauniem Preču iegādes noteikumiem vai par pasūtījuma atcelšanu.
 3. NORĒĶINU KĀRTĪBA
  1. Preču kopējā cena tiek norādīta pavadzīmē, ko Pārdevējs izraksta un nodod Pircējam kopā ar Precēm. Pavadzīmē norāda Preču veidu, nosaukumu, skaitu un citas ziņas par Precēm, cenu par vienību un kopēju maksu par Precēm, PVN 21%, kā arī Preču piegādes izmaksas, ja Preču piegāde ir par maksu. Preču kopējai cenai pavadzīmē ir jāatbilst Preču kopējai cenai, kas ir norādīta pasūtījuma apstiprināšanas vēstulē.
  2. Preces tiek apmaksātas, izmantojot maksājuma kartes Visa, MasterCard, kā arī elektronisko norēķinu sistēmu (PayPal, WebMoney, QIWI Wallet, Yandex.Money u.t.t.), ja to paredz Pārdevēja mājas lapa, vai apmaksājot no Pārdēvēja saņemto rēķinu vai pavadzīmi. Jebkurā gadījumā Pircējam ir tiesības saņemt Preces tikai pēc to apmaksas, izņemot gadījumu, kad Pircējs ir juridiskā persona, kuram ir paredzēts atliktais maksājums par Precēm.
  3. Visus izdevumus, kas saistīti ar Preču apmaksu šī Līguma 3.2. punktā paredzētā kārtībā, pilnībā apmaksā Pircējs.
  4. Norēķinoties par Precēm ar maksājuma kartēm Pircējs patstāvīgi uzņemas atbildību par bankas transakcijas veiksmīgu norisi.
  5. Apmaksājot Preces uz rēķina pamata (gadījumā, ja Pircējs ir fiziskā persona) Pārdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas izraksta Pircējam rēķinu un tā izrakstīšanas dienā izsūta to uz noradīto Pircēja elektronisko adresi. Rēķins tiek noformēts elektroniski un ir spēkā bez paraksta. Ja rēķins tiek nosūtīts uz norādīto Pircēja elektronisko adresi, tiek uzskatīts, ka Pircējs rēķinu ir saņēmis. Pircējs apņemas apmaksāt rēķinu pilnā apmērā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir izrakstījis Pircējam rēķinu.
  6. Apmaksājot Preces uz pavadzīmes pamata (gadījumā, ja Pircējs ir juridiskā persona) Pārdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas izraksta Pircējam pavadzīmi, kas tiek nodota Pircējam kopā ar Precēm. Šajā gadījumā Pircējs apņemas apmaksāt saņemtas Preces līdz termiņam, kas ir norādīts pasūtījuma apstiprinājumā un pavadzīmē.
  7. Pircējs apmaksā Preces, pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja bankas kontu, kas ir norādīts izrakstītajā rēķinā vai pavadzīmē.
  8. Tiek uzskatīts, ka Pircējs Preces ir apmaksājis no brīža, kad kopēja maksa par Precēm tiek ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.
  9. Gadījumā, ja Pircējs šī Līguma 3.5. punktā noteiktajā kārtībā neapmaksā rēķinu (gadījumā, ja Pircējs ir fiziskā persona), Pircēja pasūtījums un Pārdevēja apstiprinājums Preču iegādei tiek anulēts, un šī Līguma darbība automātiski izbeidzas nākamajā dienā pēc rēķina apmaksas termiņa notecēšanas. Šajā gadījumā Pārdevējam nav pienākuma pārdot Pircējam Preces saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
 4. PREČU PIEGĀDES UN NODOŠANAS KĀRTĪBA
  1. Pēc Pircēja pasūtījuma apstiprināšanas (kā arī pēc kopējas maksas saņemšanas par Precēm gadījumā, ja Pircējs ir fiziska persona) Pārdevējs organizē Preču piegādi Pircējam uz adresi, kas ir norādīts Pircēja pasūtījumā.
  2. Preces tiek piegādāts Pircējam ar SIA „DPD Latvija” starpniecību Pārdevēja apstiprinājumā norādītā termiņā. Termiņš var mainīties saskaņā ar SIA „DPD Latvija” piegādes noteikumiem vai iestājoties force majeure apstākļiem. Par piegādes termiņiem Pircējs tiek informēts pie Preču pasūtīšanas, kā arī saņemot Preču pasūtījuma apstiprināšanu.
  3. Preces tiek piegādātas tieši Pircējam (gadījumā, ja Pircējs ir fiziskā persona) vai Pircēja pārstāvim (gadījumā, ja Pircējs ir juridiskā persona).
  4. Īpašuma tiesības uz Precēm, kā arī nejaušas Preču iznīcināšanas vai sabojāšanas risks pāriet no Pārdevēja uz Pircēju Preču saņemšanas brīdī.
  5. Pircējam ir jāpieņem piegādātas Preces no SIA „DPD Latvija” pārstāvja.
  6. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču saglabāšanos, gadījumā ja Pircējs atsakās pieņemt Preces no SIA „DPD Latvija” pārstāvja.
  7. Gadījumā ja Pircējs bez pamatota iemesla nav pieņēmis Preces no SIA „DPD Latvija” pārstāvja, un Preces tika atgrieztas Pārdevējam, Pārdevējs informē par to Pircēju, nosūtot elektronisko vēstuli uz šajā Līgumā norādīto Pircēja elektronisko adresi. Šajā gadījumā Pircējam ir pienākums pašam saņemt Preces, ierodoties uz vietu, kuru savā elektroniskajā vēstulē ir norādījis Pārdevējs. Ja 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no brīža, ka Pircējs tika informēts par šādu pienākumu, Pircējs nesaņem Preces, Pircēja pasūtījums un Pārdevēja apstiprinājums par Preču iegādi tiek anulēts un šī Līguma darbība automātiski izbeidzas nākamajā dienā pēc augstākminētā termiņā notecēšanas. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības rīkoties ar Precēm pēc sava prāta, bet visus naudas līdzekļus, kas tika samaksāti par Precēm (ja tādi tika samaksāti) atgriezt atpakaļ Pircējam, ieturot no tiem Pārdevēja izdevumus, kas bija saistīti ar Preču piegādi un atgriešanu uz noliktavu, kas sastāda 25% no pasūtījuma kopējās summas.
 5. DOKUMENTĀCIJA
  1. Kopā ar Precēm Pārdevējs nodod Pircējam sekojošus dokumentus:
   1. Pavadzīmi.
   2. Citus dokumentus saskaņā ar Preču ražotāja prasībām.
 6. REKLAMĀCIJAS
  1. Pircējam ir tiesības iesniegt Pārdevējam pieteikuma prasījumu par Preču neatbilstību šī Līguma noteikumiem garantijas darbības laikā. Preču ražotājs nosaka garantijas darbības laiku katrā konkrētā gadījumā, izņemot gadījumus, kurus paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.
  2. Par garantijas darbības laiku Pircējs tiek informēts pie Preču pasūtīšanas, kā arī pie Preču pasūtījuma apstiprināšanas.
  3. Savu pieteikuma prasījumu Pircējs piestāda Pārdevējam, nosūtot elektronisku vēstuli uz Pārdevēja elektronisko adresi info@it.lv , norādot tajā sekojošas ziņas:
   1. pārdevēja nosaukumu;
   2. Pircēja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi;
   3. konstatēto preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem;
   4. preces nosaukumu, daudzumu vai vienību skaitu un identifikācijas pazīmes;
   5. prasījuma pieteikumam pievienotos dokumentus vai dokumentu kopijas;
   6. prasījuma pieteikuma iesniegšanas datumu;
   7. informāciju par to, ka patērētājs vēlas patstāvīgi pieteikt ekspertīzi, ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nepiekrīt apmierināt prasījumu.
  4. Pārdevējs pieņem prasījuma pieteikumu, izskata un pieņem lēmumu par Pircēja prasījuma apmierināšanu vai par atteikumu prasījumu apmierināt, nosūtot savu lēmumu elektroniski uz elektronisku adresi, no kuras ir pienācis prasījuma pieteikums.
  5. Pārdevējs paziņo Pircējam par pieņemto lēmumu 10 (desmit) dienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas.
  6. Ja Pārdevējs atsakās izpildīt Pircēja prasību, katrai no Pusēm ir tiesības pieteikt Preču ekspertīzi. Izdevumus, kas ir saistīti ar ekspertīzi, apmaksā tā no Pusēm, kas ir pasūtījusi ekspertīzi.
 7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN PUŠU ATBILDĪBA
  1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasījums, kas izriet no šī Līguma un skar šo Līgumu, tā grozījumus, tā noteikumu pārkāpšanu, izbeigšanos un laušanas kārtību, spēkā esamību, likumību vai interpretāciju, tiek risināts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  2. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja šajā pārkāpumā nav vainojams Pārdevējs, kā arī tāpēc, ka Pircējs nav pildījis savus pienākumus, kas ir paredzēti šajā Līgumā, kā arī nepārvaramās varas rezultātā (ugunsgrēks, plūdi, citas dabas stihijas, avārijas, aizliedzošas tiesību normas, valsts vai pašvaldības iestāžu darbība, citi ārkārtas notikumi, kurus Pārdevējs nevarēja nedz paredzēt, nedz novērst ar sapratīgiem līdzekļiem).
 8. LĪGUMA DARBĪBA, GROZĪJUMU KĀRTĪBA, PAPILDINĀJUMI UN LAUŠANA
  1. Šis Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un Pusēm saistošu no brīža, kad Pircējs apstiprināja šo Līgumu, atzīmējot elektroniskā veidā lauku „Piekrītu” Pārdevēja vietnē noformējot pasūtījumu, un tika saņemts Pārdevēja apstiprinājums saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Tas fakts, ka Pircējs ir apmaksājis Preces, arī apstiprina, ka Pircējs ir pieņēmis šī Līguma noteikumus.
  2. Šis Līgums darbojas līdz Pušu pilnīgai šajā Līgumā paredzētajai savu saistību izpildei vai līdz brīdim, kad Līgums tiek izbeigts pirms termiņa šajā Līgumā paredzētajā kārtībā.
  3. Citos gadījumos šis Līgums var tikt lauzts tikai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  4. Par Līguma noslēgšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad Pircējs piekrīt šī Līguma noteikumiem šī Līguma 8.1. paredzētajā kārtībā, un tas elektroniskā veidā tiek fiksēts Pārdevēja vietnē.
  5. Noslēdzot šo Līgumu, Puses atzīst un apstiprina, ka šim Līgumam, kas tiek noslēgts elektroniskā veidā, kā arī visai korespondencei, kas tiek sūtīta elektroniskā veidā uz Pušu elektronisko pastu, ir juridisks spēks.
 9. ATTEIKUMA TIESĪBAS (TIKAI PIRCĒJAM, KAS IR FIZISKĀ PERSONA)
  1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā no Preču saņemšanas sava valdījumā brīža.
  2. Lai izmantotu atteikuma tiesības Pircējs nosūta attiecīgu elektronisku iesniegumu uz Pārdevēja elektronisko pastu info@it.lv , izmantojot šī Līguma pielikumā esošo veidlapu vai noformējot to pēc saviem uzskatiem.
  3. 24 stundu laikā no Pircēja iesnieguma par atteikuma tiesībām saņemšanas brīža Pārdevējs pieņem lēmumu par Pircēja prasījuma apmierināšanas vai par atteikumu to apmierināt, nosūtot savu lēmumu elektroniskā veidā uz elektronisko pastu, no kura tika saņemts Pircēja iesniegums.
  4. Gadījumā ja Pārdevējs ir pieņēmis pozitīvu lēmumu, Pircējam ir tiesības atgriezt Preces Pārdevējam, pašam organizējot Preču piegādi uz adresi, ko savā lēmumā ir norādījis Pārdevējs.
  5. Ar preču atgriešanu saistītus izdevumus apmaksā Pircējs.
  6. Gadījumā ja saņemtas Preces nav bojātas un/vai nav izpildījies kāds cits no šī Līguma 9.7. punktā minētājiem nosacījumiem, Pārdevējs atgriež Pircējam par Precēm samaksātu naudas summu, pārskaitot to uz bankas kontu, no kura tika saņemts maksājums par Precēm.
  7. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
   1. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
   2. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
   3. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
   4. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
   5. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
   6. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus;
   7. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
   8. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;
   9. līgums noslēgts atklātā izsolē;
   10. līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;
   11. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.
  8. Šis Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu dienā, kad naudas līdzekļi tiek atgriezti Pircējam, tam realizējot savas atteikuma tiesības.
 10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
  1. Šis Līgums satur pilnīgu Pušu vienošanos, Puses to ir izlasījušās un piekrīt visiem tā punktiem, ko apstiprina to parakstot.
  2. Visos citos gadījumos, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

PURCHASE AGREEMENT

The present Agreement is concluded between „IT.LV” LLC (registration No. 40103693432, legal address Uzvaras bulvaris 5-6, Riga, LV-1048, Latvia), which is selling the Goods specified in the present Agreement, (hereinafter referred to as the Seller), and a PHYSICAL PERSON (or a LEGAL ENTITY) who is buying the Goods specified in the present Agreement (hereinafter referred to as the Buyer), without fraud, delusion and compulsion, according to the applicable legislation of the Republic of Latvia have entered into the present Agreement and agreed as follows:

 1. SUBJECT OF THE AGREEMENT
  1. Seller is selling whereas Buyer is paying for the ordered goods, the list, type and price of which are specified in the invoice issued by Seller, as well as other documents mentioned in the present Agreement.
  2. The present Agreement is a distance agreement concluded electronically on Seller’s website (www.it.lv), hereinafter referred to as Seller’s website.
  3. By signing the present Agreement Buyer acknowledges that he, having purchased the Goods on Seller’s website has made his choise and has fully expressed his will, as well as has obtained from Seller full information on the Goods, settlement of accounts, fulfillment of the Agreement and responsibility for the breach of the contractual obligations. Thereafter, Seller shall not be responsible for the choice of Goods made by Buyer.
  4. By signing the present Agreement Buyer expresses his consent with the following types of Goods offered by Seller:
   F/SFactory Sealed in original manufacturer's retail box, tape not cut and box not opened. Product contains manufacturer’s warranty.
   NEWUnused product, mostly in original manufacturer’s packaging (manufacturer’s remarketed, renew) or very rarely without original manufacturer’s packaging, such as bulk, pulls from new disassembled system or NOB (new open box) items. Product contains manufacturer’s warranty.
   REFPProduct that has been refurbished by a manufacturer or vendor. Product is fully functioning, but may have minor visual defects (scratches, etc). Product has a vendor’s warranty.
  5. Buyer is offered an opportunity to purchase the Goods pursuant to the terms mentioned in the clause 1.4. of the Agreement.
 2. ORDERING PROCEDURE
  1. Orders are placed in the following order: by using a special form on Seller’s website Buyer chooses necessary Goods, their condition and quantity, as well as asks Seller for a special price of the Goods if Buyer does not agree with the specified price or if the price is not specified at all. Having received the requested price of the Goods or in case Buyer has initially agreed with the specified price, Buyer confirms his choice by pressing in a specific spot of the special form on Seller’s website a button „Order”, or refuses from the offer. When placing the order one must indicate in the order box "Pay for order".
  2. Seller confirms the order received from Buyer by sending to Buyer's specified e-mail address the relevant electronic letter. From this point, Buyer shall not withdraw from the purchase of the Goods, except as is provided in the applicable legislation of the Republic of Latvia.
  3. In case Buyer's order could not be fulfilled because Seller does not have items chosen by Buyer or for any other reason, Seller’s specialist shall without delay contact Buyer to agree on new terms of purchasing the goods or for order cancellation.
 3. PAYMENT PROCEDURE
  1. The total price is indicated in the invoice provided to Buyer together with the Goods. The invoice shall contain the type of goods, name, quantity and other particulars relating to the goods, the price per unit and the total cost of the goods, as well as VAT 21%, the cost of delivery of goods if the delivery of goods is not free of charge. The total price for the goods receipt must match the total price for the goods specified in the order confirmation letter.
  2. The Goods are paid using payment cards Visa, MasterCard, as well as electronic payment system (PayPal, WebMoney, QIWI Wallet, Yandex.Money u.t.t.) if provided by Seller’s website, or on the basis of the invoice or bill. In any case, Buyer is entitled to receive the goods only after full payment, except Buyer is a legal entity allowed to make a deferred payment of Goods.
  3. All the expenses related to the fee specified in the clause 3.2 of the present Agreement should be fully paid by Buyer.
  4. Paying for the Goods with payment cards Buyer alone is responsible for the bank's successful progress of the transaction.
  5. When the payment of the Goods is made on the invoice basis (if Buyer is a physical person) Seller within 3 (three) working days from the time of order confirmation invoices Buyer and on the same day sends the invoice to the electronic address specified by Buyer. Invoices are issued in the electronic form and are valid without signature. If an invoice is sent to Buyer's electronic address it is considered that Buyer has received the invoice. Buyer undertakes to fully pay the invoice within 3 (three) working days from the moment when Seller has issued an invoice to Buyer.
  6. When the payment of the goods is made on the bill basis (if Buyer is a legal entity) Seller within 3 (three) working days of the order confirmation, invoices Buyer and the invoice is transferred to Buyer alongside with the goods. In this case, Buyer agrees to pay for the goods till the deadline specified in the order confirmation and invoice.
  7. Buyer shall pay for the Goods by transferring money to Seller's bank account specified in the invoice or receipt issued.
  8. It is considered that Buyer has paid for the Goods when the total cost of the goods is transferred to the Seller’s bank account.
  9. In case Buyer does not pay the invoice in accordance with the procedure specified in the clause 3.5 of the present Agreement (in case Buyer is a physical person), Buyer's order and Seller's order confirmation should be canceled and the Agreement will be automatically terminated on the day after the invoice due date of expiry. In this case, Seller is not obligated to sell the Goods to Buyer in accordance with the terms of this Agreement.
 4. GOODS DELIVERY AND TRANSFER PROCEDURE
  1. After the order confirmation (as well as after receiving the total cost of the goods if Buyer is a physical person) Seller arranges delivery of Goods to Buyer at the address specified in Buyer's order.
  2. Goods are shipped to the buyer via “DPD Latvia” LLC within the terms stipulated in Seller’s confirmation. Period may vary according to “DPD Latvia” LLC delivery terms or due to force majeure. Buyer shall be informed about the terms of delivery when placing the order, as well as by receiving the order confirmation.
  3. Goods are delivered directly to Buyer (in case Buyer is a physical person) or to Buyer's representative (if Buyer is a legal person).
  4. Property rights in respect of the Goods, as well as the risk of accidental damage or destruction of the Goods, passes from Seller to Buyer at the time of receipt of the Goods.
  5. Buyer shall accept delivery of the Goods from "DPD Latvia" LLC representative.
  6. Seller is not liable for the preservation of Goods if Buyer refuses to accept the goods from "DPD Latvia" LLC representative.
  7. In case Buyer didn’t accept goods from "DPD Latvia" LLC representative without a good reason and the Goods were returned to Seller, Seller shall inform Buyer about it by sending electronic mail to Buyer's electronic address specified in the present Agreement. In this case Buyer is obliged to receive the Goods in person, having arrived to the place specified by Seller in the electronic letter. If within 5 (five) calendar days from the date when Buyer was notified about this obligation, Buyer does not receive Goods, Buyer's order and Seller's order confirmation of the purchase of the goods shall be cancelled, and the present Agreement shall automatically terminate on the day following the expiry of the period referred to above. In this case Seller has the right to dispose of the Goods in his own way, but all the money paid for the Goods (if anything was paid) to return back to Buyer, after deducting costs that were related to the delivery of Goods and restocking fee, which is 25% of the total sum of the order.
 5. DOCUMENTATION
  1. Alongside with the Goods Seller shall provide Buyer with the following documents:
   1. the bill;
   2. Other documents in accordance with the manufacturer's requirements.
 6. CLAIMS
  1. Buyer is entitled to submit a claim to Seller's for the non-compliance with the terms of the present Agreement within the warranty period. The manufacturer determines the warranty period in each case, except the cases governed by the applicable legislation of the Republic of Latvia.
  2. Buyer is informed about the warranty period when placing the order, as well when the order confirmation is received.
  3. Buyer claims Seller by sending an electronic e-mail to the electronic address of the Seller info@it.lv, indicating the following information:
   1. Seller's name;
   2. Buyer's name, surname and residential address;
   3. identified non-compliance the Goods or services with the terms of the present Agreement;
   4. product name, quantity, or number of units and identification signs;
   5. documents or copies of documents attached to the claim application;
   6. the date of the claim application;
   7. the information that customer wants to make an expertise if the manufacturer, seller or service provider do not agree to satisfy the claim.
  4. Seller accepts claim applications, takes it into consideration, makes a decision regarding Buyer's claim either to satisfy the claim or to reject it, and sends his decision electronically to the electronic address from which he has received claim application.
  5. Seller shall notify Buyer about his decision within 10 (ten) days after he has received the claim.
  6. If Seller refuses to fulfill Buyer's claim, each party shall have the right to lodge trade expertise. Expenses related to the payment of expertise shall bear the Party which has ordered the expertise.
 7. DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURES AND RESPONSIBILITY OF THE PARTIES
  1. Any dispute, controversy or claim arising out of the present Agreement and effecting the Agreement, its amendments, regulations, and the termination of the mandate, the validity, legality or interpretation shall be considered in accordance with the laws of the Republic of Latvia.
  2. Seller shall not be liable for any breach of the terms of delivery of goods, if Seller is not responsible for the infringement, as well as because Buyer has failed to perform its contractual obligations, as well as the result of force majeure (fire, floods, other natural disasters, emergency, prohibitive legislation, decisions of state or municipal authorities, and other extraordinary events that Seller could neither predict nor prevent by reasonable means).
 8. VALIDITY OF THE AGREEMENT, AMENDMENTS, SUPPLEMENTS AND TERMINATION OF THE AGREEMENT
  1. The present Agreement is considered concluded and binding on the parties from the moment when Buyer has confirmed the Agreement in the electronic form, by selecting "I agree" field on the Seller’s website, and received the Seller’s confirmation under the terms of the present Agreement. The fact that Buyer has paid the goods also confirms that Buyer has accepted the terms of the present Agreement.
  2. The present Agreement will remain in force until the Parties fully fulfill its contractual obligations or until the Agreement is terminated before the deadline in accordance with the procedure specified in the present Agreement.
  3. In other cases, the Agreement may be terminated only in accordance with the laws of the Republic of Latvia.
  4. The date of entering into the present Agreement is considered to be the date when Buyer agrees with the terms of the present Agreement in accordance with the terms of the clause 8.1 and it shall be fixed electronically on Seller’s website.
  5. Upon entering into the present Agreement, the Parties acknowledge and confirm that the present Agreement which is concluded electronically, as well as all correspondence that is sent electronically to the electronic mail of the parties, have legal force.
 9. RIGHT OF WITHDRAWAL (ONLY FOR BUYERS- PHYSICAL PERSONS)
  1. Buyer may exercise the right of withdrawal and unilaterally withdraw from the Agreement within 14 days from receipt of the goods in his possession.
  2. In order to exercise the right of withdrawal, Buyer sends a corresponding electronic application to Seller’s e-mail info@it.lv, using the form attached to the present Agreement or presenting it at his own discretion.
  3. Within 24 hours of receipt of Buyer's application for the right of withdrawal Seller shall either decide to satisfy Buyer’s claim or to reject it, sending his decision electronically to the electronic mail from which Buyer's application was originally sent.
  4. In the event Seller has made a positive decision, Buyer is entitled to return the goods to Seller, having organized the delivery of goods to the address indicated by Seller in his decision.
  5. The return-related expenditure is to be borne by Buyer.
  6. In case the received goods are not damaged and/or not complied with any of the conditions mentioned in the clause 9.7. of the Agreement, Seller shall return to Buyer the money paid for the goods by means of transferring them to the bank account from which the payment for the goods was originally received.
  7. Buyer may not exercise the right of withdrawal if:
   1. Product or service price depends on fluctuations in the financial market Seller or the service provider cannot control and which may occur during the withdrawal period;
   2. items will be made to the consumer's specifications or are clearly personalized;
   3. perishable goods or goods with approaching expiration date;
   4. consumer have opened a packaging of the product which cannot be returned due to health and hygiene reasons;
   5. due to the nature of the product it has, upon delivery, irrevocably mixed up with other items;
   6. consumer has requested a seller or service provider to come and make urgent repairs or maintenance tasks;
   7. consumer has opened an audio or video or computer software packages;
   8. delivered newspapers, periodicals or magazines except when they are delivered in accordance with the subscription agreement;
   9. contracts concluded by public auction;
   10. contract for accommodation services (except contracts for residential rental of premises), transport of goods, vehicle rental, catering or entertainment events, where the service provider undertakes to provide the service on a specific day or within a specified time period;
   11. contract for the delivery of digital content that is delivered to the permanent data medium where digital content delivery has begun with the consumer's prior express consent and clear proof of the loss of the right of withdrawal.
  8. This contract is considered terminated on the day when the funds are returned to Buyer, thus exercising his right of withdrawal.
 10. FINAL PROVISIONS
  1. The present Agreement contains the complete agreement between the parties, the parties have read and agree with all the points, confirming it by signing it.
  2. In all other cases not provided in the present Agreement, the Parties shall be guided by the applicable legislation of the Republic of Latvia.

Konta reģistrācija

Err_email

Norādītais promo kods nav pieejams datu bāzē, lūdzu pārbaudiet datu pareizību

Paroles nesakrīt

Pircēja reģistrācija

Fiziskā persona reģistrācija

Reģistrācijas informācija